خدمات تخصصی

دوره های اجرایی در مرکز:

1- برگزاری و دریافت مهارت ، دیپلم رسمی استاندارد شاخه کاردانش مربوط به صدور دیپلم رسمی آموزش و پرورش

 

2- دوره نرم افزارهای گرافیکی

3- دوره های کامپیوتر،IT،  طراحی وب وبرنامه نویسی…