خدمات تخصصی

دوره های اجرایی در مرکز:

1- برگزاری و دریافت مهارت ، دیپلم رسمی استاندارد شاخه کاردانش مربوط به صدور دیپلم رسمی آموزش و پرورش

2- دوره نرم افزارهای گرافیکی

3- دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدر)

4- دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند (ب)