خدمات تخصصی

دوره های اجرایی در مرکز:

1- برگزاری و دریافت مهارت ، دیپلم رسمی استاندارد شاخه کاردانش مربوط به صدور دیپلم رسمی آموزش و پرورش

2– برگزاري دوره هاي مهارتي مکالمات جـــهانگردي.

3– برگزاري دوره هاي تخصصي نرم افزار كامپيوتر (دوره طراحي پايه – بکارگیری نرم افزارهای گرافیکی – بکارگیری نرم افزارهای تایپی و حروفچینی).

دوره طراحی پایه

4- دوره بکارگیری نرم افزارهای گرافیکی

5- دوره بکارگیری نرم افزار تایپی و حروفچینی

6- دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدر)

7- دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند (ب)